Regulamin zakupów

1. Postanowienia wstępne

a. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży regulują relację pomiędzy:

Usługi Profesjonalne Magdalena Stąpor

ul. Redutowa 35, 05-500 Piaseczno

tel. 509 462 360

NIP 951 100 42 16,

jako sprzedającym, prowadzącą sklep internetowy na stronie icosmetics.pl oraz klientem, który zawiera ze spółką umowę kupna

b. Ogólne warunki sprzedaży regulują przede wszystkim zakup towarów w sklepie internetowym firmy.

2. Zawarcie umowy kupna

a. Klient zawiera ze spółką umowę kupna na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.

b. W przypadku zawarcia umowy zakupu na odległość - złożenie zamówienia na stronie internetowej dla klientów jest równoznaczne ze złożeniem oferty przez klienta. Zamówienie będzie ważne przez okres 7 dni, a firma potwierdzi jego otrzymanie e-mailem. Ostateczna umowa kupna zostaje zawarta w momencie przyjęcia przez spółkę umowy wstępnej w formie wysyłki zamówionych produktów. Firma zawiadomi klienta e-mailem o wysyłce towaru.

3. Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny

a. Zgodnie z prawem klient może odstąpić od umowy zawartej przez Internet lub telefon bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dostawy towaru.

b. Jeśli klient chce skorzystać z tego prawa, musi powiadomić spółkę o odstąpieniu od umowy w wyżej wymienionym terminie. Można tego dokonać, pisząc na adres biuro@icosmetics.pl lub dzwoniąc pod 509 462 360

c. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie 14 dni klient otrzyma zwrot ceny towaru. Wyżej wymieniona kwota zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Zgodnie z prawem może wstrzymać płatność do czasu otrzymania zwracanych towarów. O ile nie uzgodniono inaczej, środki zostaną zwrócone w taki sam sposób, w jaki klient dokonał płatności.

d. Klient powinien przesłać zwracany towar niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, na biuro@icosmetics.pl lub ul. Redutowa 35, 05-500 Piaseczno

e. Należy pamiętać, że zgodnie z prawem klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wskutek posługiwania się nim w sposób inny niż niezbędny do zaznajomienia się z charakterem, właściwościami i funkcjonalnością towaru. Kosmetyki w otwartych opakowaniach nie będą przyjęte w ramach zwrotu.

4. Reklamacje

a. Jeśli przy dostawie okaże się, że towar jest wadliwy klient może również zażądać usunięcia wady w formie wymiany lub naprawy towaru. Jeżeli usunięcie wady jest niemożliwe lub dla firmy nieopłacalne, klientowi przysługuje prawo do żądania zniżki od ceny zakupu oraz - w przypadku, gdy wada jest znaczna - odstąpienia od umowy kupna. Prawa te przysługują użytkownikowi również w przypadku wykrycia wady w terminie późniejszym.

b. ponosi odpowiedzialność za wady towaru, jeżeli wady ujawnią się w okresie dwóch lat od daty dostawy towaru lub przed datą ważności określoną na opakowaniu.

c. Towar uznaje się za wadliwy w szczególności wtedy, gdy nie ma zwyczajnych lub przedstawionych właściwości, nie spełnia swojego celu, jest niezgodny z wymogami ustawowymi lub nie został dostarczony w uzgodnionej ilości. Zwiększona wrażliwość lub reakcja alergiczna na dostarczony produkt nie stanowi podstawy do uznania wadliwości towaru. Zdjęcia produktów w sklepie internetowym mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią wiążącego opisu właściwości produktów.

d. Pytania dotyczące reklamacji należy kierować na adres biuro@icosmetics.pl

e. poinformuje klienta o rozpatrzeniu reklamacji, a w szczególności o otrzymaniu reklamacji i jej pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu, za pomocą poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowej. może również skontaktować się z klientem telefonicznie.

f. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie. Rozpatrzenie reklamacji, w tym usunięcie wady, nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia reklamacji. W przeciwnym przypadku klient ma prawo odstąpić od umowy kupna. Klient ma obowiązek pomóc firmie wywiązać się z dotrzymania wyżej wymienionego terminu.

g. W przypadku reklamacji rozpatrzonych pozytywnie nasza firma poniesie koszt zwrotu towaru.

5. Sposób płatności i rodzaje dostawy

a. Klient może wybrać sposób płatności i dostawy z dostępnych opcji. Przed wysyłką zamówienia powiadomi klienta o wybranym sposobie płatności, dostawy i związanych z tym kosztach.

b. Podane terminy dostaw mają wyłącznie charakter informacyjny i są oparte na przewidywanych terminach dostaw otrzymanych od przewoźników.

8. Informacje ogólne

a. Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży sprzedający ma obowiązek wydać klientowi dowód zakupów.

b. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

W przypadku rzeczywistego sporu konsument może zwrócić się do organu ADR, który znajduje się pod adresem: http://www.cik.uke.gov.pl/.

Sprawa może być rozwiązana drogą internetową on-line.

c. Umowa zostanie zawarta w języku polskim i podlegać będzie prawu polskiemu.

d. Ceny wszystkich produktów i usług zawierają podatek VAT należny w chwili składania zamówienia. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przed zawarciem umowy kupna lub wysyłką towaru klient będzie miał obowiązek (biorąc pod uwagę wybrany sposób płatności) zapłacić niedopłatę lub też sprzedający niezwłocznie prześle klientowi e-mail z prośbą o wyjaśnienie, gdzie sprzedający może zwrócić klientowi ewentualną nadpłatę.

e. Potwierdzając zamówienie, wyrażasz zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną. Fakturę prześlemy w formie elektronicznej w mailu potwierdzającym wysyłkę zamówienia. Jeżeli chcesz uzyskać fakturę w formie papierowej, prześlij nam wiadomość, a dołączymy ją do zamówienia.

f. Wszystkie ceny towarów, w tym ceny zniżkowe, ważne są aż do odwołania lub wyprzedaży zapasów.